World Childhood Foundation - The Story

10 HISTORIER - 10 STENAR

I år firar Childhood sitt 20:e år som stiftelse. Läs några av berättelserna från Childhoods 20-åriga långa engagemang för att hjälpa barn över hela världen, träffa några av människorna bakom berättelserna och hör deras viktiga röster.

Berättelsen om vårt samarbete

Sophie visste redan från början av sin karriär att hon ville inleda ett välgörenhetssamarbete och därför kontaktade hon World Childhood Foundation 2007. Stiftelsen grundades av Hennes Kungliga Majestät Drottning Silvia av Sverige 1999. Målen med Childhood är att ingen barn ska utsättas för en våldsam eller skadlig miljö, men istället ha möjlighet att växa upp med minnen från en trygg och kärleksfull barndom. 2007 designade Sophie Childhood-armbandet med 10 ädelstenar, där varje sten representerar ett stycke i FN:s konvention om barnets rättigheter. Idag har armbandet blivit en kollektion och för varje sålt smycke skänks 10 % till Childhood.

"Vi är så glada över Childhood som firar 20 år som stiftelse i år. Så många barn de har hjälpt och så många oändliga berättelser. Vi är stolta över att ha varit en del av 10 av dessa år. Läs några av Childhoods berättelser och få till känner människorna bakom uppdragen."

Childhoods 20-åriga historia innehåller så många viktiga ögonblick, ovärderliga berättelser och människor vars liv de har påverkat. Jag är väldigt stolt över att vara med och bidra till deras viktiga arbete.

Sophie Gyllenhammar Mattsson, designer och grundare Sophie by Sophie

1. Lucinda Evans, Kapstaden

Childhood har från början proaktivt letat efter individer och initiativ som kan tillföra nya idéer och metoder för att förebygga våld mot barn. Passionerade pionjärer som precis som Childhood drivs av en vision om att alla barn har rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp.

Ett sådant exempel är Lucinda Evans från Lavender Hill, en förort till Kapstaden där gängaktiviteter, våldtäkter och mord är vardag. Lucinda lever mitt i allt detta och är en drivande kraft som har vigt sitt liv åt att bekämpa våld. Hon har öppnat sitt hem för att skydda kvinnor och barn och konfronterat såväl myndigheter som gängledare. Med många år av stöd och mentorskap från Childhood har Lucinda kunnat stärka och skala upp sin verksamhet.

2. Girl Zone, Sverige

Internet nämns ofta som en hotfull plats för barn. Men internet öppnar också möjligheter för barn och ungdomar att prata om svåra saker. Forskning visar att barn känner sig mer bekväma med att prata med vuxna om svåra frågor när de kan göra det online. De kan ta sig tid och uttrycka sig hur de vill, med ord, symboler eller emojis. Childhood insåg tidigt att internet och ny teknik kan användas för att nå barn och ungdomar som annars inte skulle kunna söka hjälp.

Childhood har arbetat i tio år med projektpartners som skapar digitala trygga utrymmen för svåra samtal. En av dem är Tjejzonen (Girl Zone), vars fokus ligger på att förbättra den psykiska hälsan bland tjejer. Genom vårt stöd har de utvecklat och anpassat sin Storasyster (Big Sister) mentormodell till en onlinemodell, vilket gör programmet tillgängligt för tjejer över hela Sverige.

3. HBTQ, Ukraina

HBTQ-ungdomar är mer benägna att bli offer för våld och sexuella övergrepp. Homofobi är utbredd i många länder. Unga som inte känner sig trygga med att vara öppna med sin sexuella läggning undviker ofta att söka hjälp eller anmäla brott på grund av risken för stigmatisering och diskriminering. De som kommer ut som hbtq riskerar att kastas ut från sina hem och är sårbara för hatbrott både i skolan och i samhället. Det är därför Childhood aktivt stödjer initiativ på platser som Ukraina för att nå HBTQ-ungdomar. Childhoods projektpartners samarbetar med skolkuratorer och socialsekreterare för att säkerställa att de kan erbjuda ett säkert och icke-diskriminerande stöd till HBTQ-ungdomar.

4. En värld utan barnmisshandel

De 2030-mål för hållbar utveckling som FN fastställde 2015 är första gången som hela världen har satt som mål att stoppa alla former av våld mot barn. Misshandel av barn är inget oöverstigligt problem – det är något vi kan förebygga tillsammans. För Childhood, som har tagit upp frågan i 20 år, är detta ett enormt steg framåt – meningsfulla åtgärder vidtas på global nivå. Med tiden har sexuella övergrepp mot barn gått från att vara ett osynligt, tyst och alltför ofta förnekat problem till att vara något vi erkänner och gemensamt lovar att stoppa. Detta är ett ambitiöst mål. Men det är inte omöjligt.

5. Angkor Hospital, Kambodja

Generellt sett är det bäst för ett barn att växa upp i sin egen familj. Men över hela världen bor hundratusentals barn på barnhem, trots att deras föräldrar lever. Orsaken som nämns är oftast fattigdom. Childhood arbetar för att barn inte placeras på barnhem i onödan och att det bara ska ske om andra alternativ prövas först.

När barn övergavs på Angkor Hospital for Children i Kambodja skickades de ofta direkt till ett barnhem utan att någon försökte ta reda på varför barnet övergavs eller identiteten på barnets familj. Men sjukhuset bestämde sig för att ta fram en lösning för att hantera den ofta onödiga separationen av barn och föräldrar. Med Childhoods stöd etablerades en socialarbetarenhet som erbjuder stöd till barn och föräldrar som kommer till sjukhuset. 2017 lokaliserade Angkor Hospital föräldrarna till 20 övergivna spädbarn och återförenade dem med sina familjer, som också får långsiktigt stöd.

"Det händer bara inte pojkar!"

6. Första steget, Kambodja

Flickor är de främsta offren för sexuella övergrepp men pojkar kan också vara sårbara. Ändå är det mindre öppen diskussion om deras övergrepp. Men för att pojkar ska vara villiga att prata om vad som hänt dem utan skam eller skuld och söka hjälp är det viktigt att vi ser dem som en riskgrupp för sexuella övergrepp och anstränger oss mer för att få med dem i offentliga diskussioner om utsatta. barn. Detta är en fråga som Childhood har arbetat med att ta itu med under lång tid.

När Childhoods projektpartner First Step började diskutera övergrepp mot pojkar – den första organisationen i Kambodja som gjorde det – var det många som inte tog dem på allvar. "Det händer bara inte pojkar!" Nu har de med Childhoods stöd etablerat sig i Siem Reap och bygger sakta upp ett större nätverk av partners. I Tyskland stödjer Childhood flera organisationer som arbetar med pojkar som är i riskzonen för övergrepp.

"Vi är mycket glada över att ha varit en del av Childhoods kontinuerliga ansträngningar under de senaste 10 åren och hoppas kunna fortsätta med vårt samarbete många år framöver."

- Sophie Gyllenhammar Mattsson, Sophie by Sophie, grundare och designer

7. Mer stöd till barn med funktionsnedsättning

Barndomen tillfrågas ofta vem som riskerar att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp och exploatering finns i alla samhällen, samhällsklasser och kulturer. Inget barn är immunt, men vissa är mer sårbara. Överlag söker lagöverträdare ofta barn som av olika anledningar är lättare att misshandla och där det finns en mindre risk att bli upptäckt – som barn med funktionsnedsättning.

Childhood arbetar därför aktivt för att öka säkerheten för barn med särskilda behov. Tillsammans med tre projektpartners i Kambodja tillhandahåller vi rehabilitering, utbildning och socialt stöd till barn med funktionsnedsättning. De ser också till att deras föräldrar, istället för att känna sig ensamma och isolerade, träffar andra föräldrar och utbyter erfarenheter med varandra så att de är bättre förberedda att skydda sina barn.

8. Stöd till barn som faller mellan stolarna

Att identifiera och stödja grupper av barn och unga som av olika anledningar har hamnat mellan stolarna och inte får den hjälp de har rätt till är en av Childhoods kärnfrågor. Utsatta barn utan stödjande vuxen vid sin sida kan ha svårt att hävda sina rättigheter i kontakter med myndigheter. Att vara den stödjande vuxen var målet för Bureau for Children's Rights när den grundades 2013, med Childhood som dess första finansiär.

Byrån är Sveriges första lågtröskeltjänst för barns rättigheter och erbjuder juridiskt och psykosocialt stöd till barn och unga. För tre år sedan presenterade en statlig utredning sitt betänkande om att göra barnkonventionen till en del av svensk lag. Denna rapport nämner Byrån för barns rättigheter som en praktisk förebild för att arbeta med barns rättigheter och rekommenderar att den utvidgas till att omfatta hela Sverige.

9. Lastbilsföretag, Brasilien

I Brasilien lever nästan fyra av tio barn i fattigdom och osäkra sociala förhållanden. Många fattiga barn bor längs motorvägar, där de utnyttjas sexuellt i utbyte mot pengar, till exempel av lastbilschaufförer som stannat för att ta en paus. Childhood Brazil insåg att man behövde samarbeta med branschorganisationer för att lösa problemet tillsammans med landets företag och lastbilschaufförer.

Efter över tio års ihärdigt arbete har Childhood Brazil nått en särskild överenskommelse med företag som förbinder sig att ta en aktiv hållning mot barnprostitution vid motorvägsrastplatser i Brasilien. Sedan 2007 har tusentals företag och mer än en miljon lastbilschaufförer i Brasilien utbildats i att förebygga sexuellt utnyttjande av barn. Förare som tidigare var en del av problemet har nu utbildning i barns rättigheter och kan istället vara en positiv kraft och skydda barn som hamnar längs motorvägen.

10. Philanis program, Sydafrika

Childhoods fokus ligger alltid på att stödja utsatta familjer eftersom vi vet att vårdande vuxna nära barnet erbjuder det bästa skyddet mot övergrepp. Ett tidigt stöd till föräldrar innebär ett långsiktigt och hållbart skydd för barn – därför har Childhood arbetat med olika insatser genom åren för att stödja och stärka föräldrar.

Ett exempel är Philanis program för mammor i Sydafrika, där ”mentor mammor” utbildas till en typ av pediatrisk sjuksköterska, tillgänglig för hembesök. Ett annat exempel i samma land är föräldrautbildningen från Seven Passes, där deltagarna får handgripliga verktyg för att bidra till att skapa förutsättningar för ett mer kärleksfullt, positivt och konsekvent föräldraskap. Genom Childhoods stöd har Philanis verksamhet vuxit och ett forskningsprojekt har visat på en tydlig förbättring hos familjer som har genomgått utbildning från Seven Passes.

10 ädelstenar - 10 viktiga konventioner

Var och en av de 10 stenarna i Childhood-smyckena representerar 10 paragrafer i FN:s barnrättskonvention.

Rosenkvarts

Varje barn ska ha rätt till
skydd från alla former av sexuellt
utnyttjande och övergrepp.

Karneol

Varje barn ska ha rätt
till utbildning.

Ametist

Varje barn ska ha rätt till
Yttrandefrihet.

Blå Chalcedon

Varje barn har en inneboende rätt till liv.

Lapiz Lazuli

I alla handlingar som rör barn,
barnets bästa ska
vara av primär hänsyn.

Gul agat

Varje barn ska ha rätt till bidrag
från social trygghet och säkerhet.

Grön agat

Varje barn ska ha rätt till vila
och fritid och att ägna sig åt lek och
fritidsaktiviteter.

Röd agat

Varje barn som drabbas ska ha rätt
till fysiska, psykiska och sociala
rehabilitering, återanpassning och
återhämtning i fall av försummelse,
utnyttjande, övergrepp eller omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning.

Körsbärskalcedon

Staterna ska ta alla lämpliga nationella,
bilaterala och multilaterala åtgärder för att
förhindra bortförande av, försäljning av
eller trafik med barn för något syfte
eller i någon form.

Vit agat

Varje barn ska skyddas från alla
former av fysiskt eller psykiskt våld,
skada, missbruk eller utnyttjande.